Narzędzie pozwalające na diagnozę efektywności pracy w organizacji oraz funkcjonalności procesów i procedur biznesowych. Możliwe jest zidentyfikowanie obszarów obniżających efektywność pracy. Informacje zebrane podczas przeprowadzania audytu służą następnie jako punkt wyjścia do planowania zmian i działań naprawczych.
 
Audyt ma na celu diagnozę poziomu kompetencji pracowników biorących udział w badaniu. Na bazie obserwacji przygotowany zostaje raport zawierający profil kompetencyjny każdego Pracownika wraz ze wskazaniem jego mocnych stron oraz obszarów do rozwoju.
 
 
  
Jeden z kluczowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi, który nie tylko zwiększa zaangażowanie pracowników i wzmacnia ich więź z pracodawcą, lecz także pozwala stworzyć przyjazną atmosferę w zespole i wyróżnić się na tle konkurencji.  Obejmują zarówno elementy płacowe jak i  pozapłacowe.
 
 

Jedna z koncepcji zarządzania, polegająca na wyznaczaniu pracownikom precyzyjnych, ambitnych i wzajemnie ze sobą skorelowanych celów biznesowych. MBO różni się od tradycyjnego zarządzania zadaniowego tym, że... 

 
 
 
 
Jest najczęściej naturalną konsekwencją przeprowadzonego audytu organizacyjnego. Ma na celu zmodyfikowanie pod kątem efektywnościowym procesy w organizacji... 
 
 
 
 
 
Jest również istotnym elementem prewencji przed utratą cennego dla firmy kapitału jakim są jej pracownicy. Narastające niezadowolenie pracowników, które nie spotyka się z żadną reakcją ze strony Kierownictwa firmy może być powodem do odejścia z organizacji. Dlatego też niezwykle ważne jest okresowe monitorowanie opinii i nastrojów pracowniczych...